ความยั่งยืน

เซ็นทรัลพัฒนา มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากผู้ประกอบการร้านค้าในการพัฒนาร้านค้าและผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับแนวทางการสร้างนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาศูนย์การค้าให้เป็นศูนย์กลางของการใช้ชีวิตและชุมชนที่ก่อให้เกิดการสร้างงาน และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยกำหนดแนวทางในการพัฒนาร้านค้าออกเป็น การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ และการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจร่วมกันกับผู้ประกอบการ

ผู้บริหารสูงสุดของสายงานปฏิบัติการ

ทำหน้าที่สนับสนุน และส่งเสริมการสร้างโอกาสและความสำเร็จทางธุรกิจร่วมกันกับร้านค้า โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขาย และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด ทำหน้าที่สรรหาและบริหารความสัมพันธ์อันดีกับผู้ประกอบการและร้านค้า รวมถึงการพัฒนาผู้ประกอบการและร้านค้าให้เติบโตและประสบความสำเร็จในธุรกิจร่วมกับบริษัทฯ

ผู้บริหารสูงสุดของสายงานบริหารทรัพย์สิน

ทำหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานในระดับสาขา ประกอบด้วยการให้บริการร้านค้า การบริหารความสัมพันธ์ และการประเมินความพึงพอใจ โดยมีผู้อำนวยการเขตและผู้จัดการทั่วไปแต่ละสาขารับผิดชอบตามลำดับ

การคำนึงถึงบทบาทของร้านค้าและลูกค้า

• ให้ความสำคัญกับการดูแลใส่ใจลูกค้า ซึ่งเป็นหนึ่งในค่านิยมองค์กรของบริษัทฯ และมีการกำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

• ปฏิบัติตามค่านิยมองค์กรและนโยบายของบริษัทฯ จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

• รับฟังและปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเพื่อให้ได้รับบริการที่ดี มีมาตรฐานภายใต้ความปลอดภัยต่อสุขภาพ อนามัย ชีวิต และทรัพย์สิน

• ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งให้ความสำคัญกับการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยหลีกเลี่ยงภาพหรือเนื้อหาที่ก่อให้เกิดทัศนคติที่ไม่ดี ก่อให้เกิดการแบ่งแยกในสังคมหรือค่านิยมที่ไม่เหมาะสม

• เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมผู้ค้าปลีกไทย (www.thairetailer.com) เพื่อเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการร้านค้าในการผลักดันนโยบายระดับมหภาคอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมของธุรกิจค้าปลีก

ผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการ และพัฒนาร้านค้า
โครงการ CPNLead 3