ความยั่งยืน

เซ็นทรัลพัฒนา มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากผู้ประกอบการร้านค้าในการพัฒนาร้านค้าและผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับแนวทางการสร้างนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาศูนย์การค้าให้เป็นศูนย์กลางของการใช้ชีวิตและชุมชนที่ก่อให้เกิดการสร้างงาน และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยกำหนดแนวทางในการพัฒนาร้านค้าออกเป็น การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ และการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจร่วมกันกับผู้ประกอบการ

ผู้บริหารสูงสุดของสายงานปฏิบัติการ

ทำหน้าที่สนับสนุน และส่งเสริมการสร้างโอกาสและความสำเร็จทางธุรกิจร่วมกันกับร้านค้า โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขาย และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด ทำหน้าที่สรรหาและบริหารความสัมพันธ์อันดีกับผู้ประกอบการและร้านค้า รวมถึงการพัฒนาผู้ประกอบการและร้านค้าให้เติบโตและประสบความสำเร็จในธุรกิจร่วมกับบริษัทฯ

ผู้บริหารสูงสุดของสายงานบริหารทรัพย์สิน

ทำหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานในระดับสาขา ประกอบด้วยการให้บริการร้านค้า การบริหารความสัมพันธ์ และการประเมินความพึงพอใจ โดยมีผู้อำนวยการเขตและผู้จัดการทั่วไปแต่ละสาขารับผิดชอบตามลำดับ

ผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการ และพัฒนาร้านค้า
โครงการ CPNLead 3