ความยั่งยืน

เซ็นทรัลพัฒนา กําหนดแนวทางในการแสดงความรับผิดชอบและพัฒนาร่วมกับชุมชน โดยมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกําหนดเป้าหมายการมีส่วนร่วมกับชุมชนเป็นดัชนีชี้วัดความยั่งยืนระดับองค์กร และแบ่งแผนดำเนินงานออกเป็น 3 ด้านคือ การลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม การสร้างความผูกพันกับชุมชน และ การพัฒนาชุมชน

ผู้บริหารสูงสุดของสายงานพัฒนาธุรกิจ และโครงการก่อสร้าง และผู้บริหารสูงสุดของสายงานปฏิบัติการ

ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางของชุมชนตามลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง

หัวหน้าสูงสุดของหน่วยงานภาพลักษณ์องค์กรและกิจกรรมพิเศษ

ทำหน้าที่ผลักดันและติดตามทุกโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางของชุมชนให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบูรณาการร่วมกับสำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ของกลุ่มเซ็นทรัล ผู้จัดการมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ และมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีการกำกับดูแล และติดตามจากผู้บริหารสูงสุดของสายงานปฎิบัติการ และฝ่ายการตลาด

ผลการดำเนินงาน การแสดงความรับผิดชอบ และพัฒนาชุมชน
นโยบายด้านสังคมและชุมชน