ความยั่งยืน

เซ็นทรัลพัฒนา กําหนดแนวทางในการแสดงความรับผิดชอบและพัฒนาร่วมกับชุมชน โดยมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกําหนดเป้าหมายการมีส่วนร่วมกับชุมชนเป็นดัชนีชี้วัดความยั่งยืนระดับองค์กร และแบ่งแผนดำเนินงานออกเป็น 3 ด้าน คือ

1. การลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อชุมชน เน้นใน 2 ด้านหลัก คือ ด้านการจราจรทั้งก่อนระหว่าง และหลังการก่อสร้างจนเปิดให้บริการและในด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในเรื่องการจัดการขยะและการปล่อยน้ำเสีย

บริษัทฯ กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบอย่างชัดเจน แบ่งตามห่วงโซ่คุณค่า คือในช่วงการพัฒนาและก่อสร้างโครงการกำหนดทีมงานชุมชนสัมพันธ์ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแล สอบถาม และตรวจตราผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนโดยรอบในระยะ 8-15 กิโลเมตรอย่างสมํ่าเสมอตลอดการก่อสร้างภายหลังการเปิดดำเนินการแล้ว จะมีทีมงานซีเอสอาร์สาขา และทีมควบคุมคุณภาพ รับผิดชอบหน้าที่ดังกล่าวต่ออีกทั้งกำหนดทีมการตลาดและทีมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ คอยติดตามดูแลการร้องทุกข์ในช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งโซเชียลมีเดีย เพื่อนำมาแก้ไข ปรับปรุง และลดผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

2.การสร้างความผูกพันกับชุมชน

บริษัทฯ แบ่งการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนออกเป็น 4 แนวทาง ได้แก่

1) การสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับชุมชน นับถึงปัจจุบัน ได้แก่

พื้นที่ สาธารณประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้พัฒนามอบให้กับชุมชน
อำเภอปากเกร็ด สร้างสถานีอนามัย
สวนลุมพินี กรุงเทพฯ ห้องน้ำสาธารณะต้นแบบ สำหรับทุกเพศ ทุกวัย รวมทั้งผู้พิการและผู้สูงอายุ
เขตบางขุนเทียน สวนสาธารณะ เซ็นทรัลพาร์ค ในพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สวนสาธารณะโคราชริเวอร์วอล์ค ในพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช
แยกราชประสงค์ สวนสาธารณะปทุมวนานุรักษ์ (ยังไม่เปิดให้บริการ)
กรุงเทพมหานคร ทางเชื่อมสาธารณะกับระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ หรือรถไฟฟ้าบีทีเอส จากสถานีสยามไปยังสถานีเพลินจิต

ทางเชื่อมสาธารณะกับระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ หรือรถไฟฟ้าบีทีเอส ณ สถานีห้าแยกลาดพร้าว

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต สะพานลอยคนข้ามที่ได้มาตรฐานความแข็งแรงและความปลอดภัยด้วยการติดตั้งกระจกนิรภัยแบบใส และสายพานลาดเลื่อนลิฟท์

และออกแบบอาคารโดยผสมผสานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นตามเจตนารมณ์ของบริษัทฯ เพื่อแสดงความภาคภูมิใจให้กับคนในท้องถิ่นและเผยแพร่อัตลักษณ์ของท้องถิ่นในวงกว้าง

การผสมผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นในงานออกแบบอาคาร

2) การจัดสรรพื้นที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยงานราชการ สถานศึกษา หน่วยงานภาคประชาสังคม และหน่วยงานที่ไม่หวังผลกำไรเพื่อขับเคลื่อน สร้างจิตสำนึก และก่อให้เกิดความเข้าใจในประเด็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

3) การบริจาคเงินสนับสนุนเงินให้กับชุมชน องค์กรการกุศล รวมถึงการบริจาคเพื่อการศึกษาและเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ทั้งนี้ในส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ บริษัทฯ ได้ร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัลโดยมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ ในการมอบถุงยังชีพและอุปกรณ์ที่จำเป็นในยามวิกฤติ

4) การจัดกิจกรรมซีพีเอ็นอาสา โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานใช้เวลาในชั่วโมงการทำงานในการทำกิจกรรมอาสาเพื่อช่วยเหลือสนับสนุน และมีส่วนร่วมกับชุมชนในการส่งเสริมทั้งทางด้านสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

3.การพัฒนาชุมชน

ร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัล มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ และพันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมกันพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการภายในและแนวทางในการพัฒนาชุมชนให้ตรงกับความต้องการด้านพื้นฐาน ความถนัด ความเชี่ยวชาญ และศักยภาพของชุมชน กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ได้แก่

1) ด้านเศรษฐกิจและชุมชน

โดยร่วมกับ “เซ็นทรัล ทำ” และกลุ่มเซ็นทรัลในการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เข้มแข็งโดยการสร้างกลไกตลาดชุมชนให้เกิดขึ้น คือ

• ในรูปแบบการจัดสรรพื้นที่ถาวรในการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ภายใต้โครงการ “ตลาดจริงใจ ฟาร์เมอร์มาร์เก็ต” เพื่อสนับสนุนเกษตรกรอินทรีย์ได้มาจำหน่ายสินค้าให้กับผู้บริโภคโดยตรง

• นำอัตลักษณ์และผลผลิตรวมถึงภูมิปัญญาชาวบ้านที่โดดเด่นของจังหวัดมาผลิตเป็นของขวัญปีใหม่ประจำปี

2) ด้านการศึกษา

บริษัทฯ มุ่งพัฒนาการศึกษาอันเป็นรากฐานของสังคมภายใต้ โครงการ“เซ็นทรัล มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา และซีพีเอ็นเพาะกล้าปัญญาไทย” โดย เน้นพัฒนาในปัจจัยพื้นฐาน 2 ด้าน คือ ด้านสิ่งปลูกสร้าง อาคารห้องเรียนและวัสดุอุปกรณ์ และด้านการพัฒนาทักษะของนักเรียนและครูผู้สอน

3) ด้านอื่นๆ

• การมอบโอกาสและความเท่าเทียมทางสังคมให้กับผู้ด้อยโอกาส อาทิ การจัดสรรพื้นที่ฟรีให้กับผู้พิการได้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยถูกต้องตามกฎหมายและคำนึงถึงประโยชน์ของผู้พิการเป็นที่ตั้ง

• ร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัลในการสานต่อโครงการพัฒนาศักยภาพชีวิตคนพิการ หรือ Central C.A.R.E for Disability มอบเงินสนับสนุนแก่คนพิการให้สามารถมีความรู้ในการประกอบอาชีพ และจัดจ้างเข้าทำงานกับบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล

• เข้าร่วมในการประกาศเจตนารมณ์ “การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และสถาบันอุดมศึกษาเพื่อรวมพลังในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้มีความเท่าเทียมระหว่างเพศและยอมรับในความแตกต่างและมองเห็นคุณค่าในกันและกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปรองดองและมีความสุข

• ร่วมกับสถาบันการจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตร (สท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เครือข่ายมูลนิธสังคมสุขใจ (สามพรานโมเดล) และคณะอาจารย์และนักศึกษาจากคณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการพัฒนาพื้นที่ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ภายใต้ “โครงการแปลงผักสุขใจสู่สายใยรัก” สำหรับผู้พิการในชุมชนอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เพื่อขยายโอกาสและสร้างงานสร้างอาชีพให้คนพิการในชุมชน

ผู้บริหารสูงสุดของสายงานพัฒนาธุรกิจ และโครงการก่อสร้าง และผู้บริหารสูงสุดของสายงานปฏิบัติการ

ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางของชุมชนตามลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง

หัวหน้าสูงสุดของหน่วยงานภาพลักษณ์องค์กรและกิจกรรมพิเศษ

ทำหน้าที่ผลักดันและติดตามทุกโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางของชุมชนให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบูรณาการร่วมกับสำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ของกลุ่มเซ็นทรัล ผู้จัดการมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ และมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีการกำกับดูแล และติดตามจากผู้บริหารสูงสุดของสายงานปฎิบัติการ และฝ่ายการตลาด

การคำนึงถึงบทบาทของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

• ให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดนโยบายด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

• ปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และพยายามยกระดับการปฏิบัติให้มีมาตรฐานสูงกว่ากฎหมายกำหนด เช่น คิดค้นหรือนำนวัตกรรมอาคารอนุรักษ์พลังงานมาปรับใช้กับศูนย์การค้าและอาคารสำนักงาน ตลอดจนดูแลป้องกันมิให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสร้างสรรค์สังคม ทั้งในส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมด้านการศึกษา การประหยัดพลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้ความสำคัญกับการสื่อสารและเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมไปสู่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและถ่ายทอดความรู้รวมทั้งประสบการณ์ไปยังทุกภาคส่วนของสังคม

ผลการดำเนินงาน การแสดงความรับผิดชอบ และพัฒนาชุมชน
นโยบายด้านสังคมและชุมชน