โครงการที่พักอาศัย

นักลงทุนสัมพันธ์

โครงการที่พักอาศัยเพื่อเช่า

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ที่พักอาศัยเพื่อเช่า เริ่มดำเนินการ พื้นที่ (ตร.ม.) อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยทั้งปี (ร้อยละ)
1. เซ็นทรัล ซิตี้ เรสซิเดนซ1 ธันวาคม 25442 1,567 27
Remarks:
1 บริษัทฯ เป็นเจ้าของห้องชุดจำนวน 11 ยูนิตของโครงการที่พักอาศัย
2 ปีที่เข้าซื้อกิจการ
โครงการที่พักอาศัยเพื่อขาย

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

คอนโดมิเนียม เปิดตัว พร้อมโอน จำนวนหน่วยทั้งหมด อัตราการขาย (ร้อยละ) จำนวนหน่วยที่โอนแล้ว (ร้อยละ)
1. เอสเซ็นท์ เชียงใหม่ ปี 2559 ปี 2561 400 100 100
2. เอสเซ็นท์ ขอนแก่น ปี 2559 ปี 2561 408 100 100
3. เอสเซ็นท์ ระยอง ปี 2559 ปี 2561 419 100 100
4. เอสเซ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่ ปี 2560 ปี 2562 451 100 100
5. เอสเซ็นท์ วิลล์ เชียงราย ปี 2560 ปี 2562 313 100 100
6. เอสเซ็นท์ นครราชสีมา ปี 2560 ปี 2562 380 100 100
7. ฟีล พหล 34 ปี 2561 ปี 2562 358 40 35
8. เอสเซ็นท์ อุบลราชธานี ปี 2561 ปี 2563 395 95 82
9. เอสเซ็นท์ พาร์ควิลล์ เชียงใหม่ ปี 2562 ปี 2563 450 60 43
10. เอสเซ็นท์ ระยอง 2 ปี 2563 ปี 2566 420 20 N/A
11. เอสเซ็นท์ โคราช ปี 2563 ปี 2566 395 30 N/A
12. เอสเซ็นท์ หาดใหญ่ ปี 2563 ปี 2566 665 50 N/A
13. เบ็ล แกรนด์ พระราม 9 ปี 25613 ปี 2561 1991 99 99
ที่พักแนวราบ เปิดตัว พร้อมโอน จำนวนหน่วยทั้งหมด จำนวนหน่อยพร้อมขายและโอน จำนวนหน่วยที่โอนแล้ว
1. นิยาม บรมราชชนนี ปี 2561 ปี 2562 71 10 9
2. นินญา กัลปพฤกษ์ ปี 2563 ปี 2563 144 30 28
3. เอสเซ็นท์ ทาวน์ พิษณุโลก ปี 2563 ปี 2563 358 37 35
4. นิรติ เชียงราย ปี 2563 ปี 2563 183 17 9
5. นิรติ บางนา ปี 2563 ปี 2563 156 9 4
หมายเหตุ:
3 ปีที่เข้าซื้อกิจการ