เซ็นทรัลเชียงราย

เซ็นทรัลเชียงราย

รายละเอียดศูนย์การค้า

เยี่ยมชมเว็บไซต์
หรือ
โครงการตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพในการขยายตัวด้านจำนวนประชากรและกำลังซื้อในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงการเติบโตของธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวซึ่งสอดรับกับนโยบายจากภาครัฐที่ส่งเสริมให้ภาคเหนือเป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญตามโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง 4 ประเทศที่เรียกว่าสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ อันได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพพม่า และประเทศไทยรวมทั้งส่งเสริมให้จังหวัดเชียงรายเป็นประตูการค้าสู่กลุ่มประเทศในลุ่มแม่นํ้าโขงตอนบน
ที่ตั้ง
เชียงราย
พื้นที่ค้าปลีกรวม
62,000 ตร.ม.
พื้นที่จอดรถ
1,000 คัน

ศูนย์การค้าทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม