การเป็นตัวแทนหักและนำส่งภาษี ณ ที่จ่าย แทนร้านค้า

ความยั่งยืน

การเป็นตัวแทนหักและ
นำส่งภาษี ณ ที่จ่าย แทนร้านค้า

โดย
แผนกบัญชีด้านรับ

สำหรับลูกค้านิติบุคคล

ลดกระบวนการเรื่องการหัก ภาษี ณ ที่จ่าย

เพียงแต่งตั้งให้ Central Pattana เป็นตัวแทนหัก และนำส่งภาษี ณ ที่จ่ายแทน
 • ลดเวลาจัดทำเอกสาร และลดกระบวนการทำงาน
 • สะดวกมากขึ้น ในการยื่นภาษี
 • รวดเร็วในการชำระค่าบริการ
 • เพิ่มช่องทางการชำระเงิน On-line (CPN serve)
 • ทุกช่องทางที่ท่านชำระเงิน สามารถแต่งตั้ง Central Pattana นำส่งภาษีแทน
วิธีการสมัครบริการ ขั้นตอนการดำเนินการ
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หนังสือแต่งตั้ง CENTRAL PATTANA เป็นตัวแทนหักภาษี ณ ที่จ่าย
  * แบบฟอร์มภาษาไทย
  * แบบฟอร์มภาษาอังกฤษ
 • กรอกข้อมูลของบริษัท และ ลงนามโดยกรรมการ หรือ ผู้มีอำนาจ ลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
 • สแกนแบบฟอร์มหนังสือแต่งตั้งฯ ที่ลงนามแล้ว และเอกสารที่ เกี่ยวข้อง ส่งอีเมลมาที่ “cpn.e-tax” cpn.e-tax@centralpattana.co.th
 • ระยะเวลาดำเนินการหลังจากท่านนำส่งเอกสาร นำส่งไม่เกินวันที่ 10 มีผลตั้งแต่ใบแจ้งหนี้เดือนถัดไป
 • หนังสือแต่งตั้งตัวแทนฯ ตัวจริงเก็บไว้กับลูกค้า
 • ส่งเอกสารลงนามยินยอมให้ Central Pattana ทาง e-mail “cpn.e-tax” cpn.e-tax@centralpattana.co.th
 • Central Pattana แจ้งยืนยันวันที่มีผลการเป็นตัวแทน ทาง e-mail
 • ลูกค้าชำระเงิน โดยไม่ต้องหัก ณ ที่จ่าย (เต็มจำนวน)
 • Central Pattana นำส่งภาษี ณ ที่จ่ายให้สรรพากรแทน ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
ตัวอย่างเอกสาร สอบถามเพิ่มเติม
* ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินนำส่งแทน
** ตัวอย่างใบแจ้งหนี้นำส่งแทน
ติดต่อ:
คุณเลปวรรณ โทร: 02-8775111 ต่อ 2810
คุณอัจฉรา โทร: 02-8775111 ต่อ 2860