e-Tax Invoice/ e-Receipt

ความยั่งยืน

e-Tax Invoice / e-Receipt

ใบกำกับภาษี รวมถึงใบเพิ่มหนี้/ใบลดหนี้ (e-Tax Invoice) และใบรับ (e-Receipt) ได้มีการจัดทำขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) หรือได้มีการประทับรับรองเวลา (Time Stamp) ตามวิธีที่กรมสรรพากรกำหนด ซึ่งทดแทนเอกสารรูปแบบกระดาษ
 • โดยร้านค้าที่เข้าระบบ e-Tax Invoice สามารถรับเอกสารเป็น Text file แล้วพัฒนาเชื่อมต่อกับระบบจ่ายเพื่อ Transfer ภาษีซื้อได้ทันที
 • หากกรณีร้านค้ายังไม่เข้าระบบ e-Tax Invoice สามารถรับใบกำกับภาษี/ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ทาง E-mail ได้
ประโยชน์ของร้านค้า ขั้นตอนการตอบรับ e-Tax Invoice / e-Receipt
 • เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำส่ง ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
 • ลดการติดตามเอกสาร
 • ลดการขอใบแทน (กรณีไม่ได้รับ สามารถจัดส่งใบกำกับภาษี/ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ให้ทาง E_mail ใหม่ได้)
 • ลดการจัดเก็บเอกสาร สามารถจัดเก็บเข้าระบบ (กรณีร้านค้าเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถพัฒนาเชื่อมต่อได้)
 1. ส่งเอกสารตอบรับทาง E-mail หรือ ตอบรับผ่าน QR Code
 2. CPN ทำการเพิ่มข้อมูล E-mail ที่ต้องการรับ e-Tax Invoice / e-Receipt
 3. เมื่อร้านค้าชำระหนี้ ดำเนินการส่งมอบทาง ใบกำกับภาษี /ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ทางเมล
 4. ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏข้อความ “เอกสารนี้ได้จัดทำและนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์”
เอกสารตอบรับ และขั้นตอนการส่งเอกสาร ติดต่อเรา
 1. เอกสารตอบรับ e-Tax Invoice / e-Receipt หรือ ตอบรับผ่าน QR Code
 2. กรณีตอบรับในแบบฟอร์มใบตอบรับ รบกวน scan ส่งกลับ E-mail cpn.e-tax@centralpattana.co.th

ส่งเอกสารตอบรับทาง E_mail

คุณเลปวรรณ
โทร: 02-8775111 ต่อ 2810
Mobile: 084-6796545
polepawan@centralpattana.co.th

คุณอัจฉลา
โทร: 02-8775111 ต่อ 2860
Mobile: 089-1463466
loaudchara@centralpattana.co.th