ความยั่งยืนของ CPN

ความยั่งยืน

CPN เป็น “ผู้พัฒนาศูนย์การค้าในระดับภูมิภาค ที่ได้รับการชื่นชมสูงสุดจากทุกคน และไม่ หยุดนิ่งในการสร้างประสบการณ์แห่งความสุขในระดับโลก” ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่ยิ่ง ใหญ่คือ “การเติบโตสู่อนาคตที่ยั่งยืน” ผ่านแนวคิดของการ “มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางของ การใช้ชีวิตและชุมชน” ซึ่งเป็นกลยุทธ์หลักในการพัฒนาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งใน การเติบโตของศูนย์การค้าอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อมอบประสบการณ์แห่งความสุขที่ หลากหลายและหาไม่ได้บนโลกออนไลน์ โดยผนวกเข้ากับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ CPN สามารถตอบสนองผลประโยชน์ ทั้งภาคธุรกิจผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
CPN เป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices 2018 กลุ่มดัชนีหลักทั่วโลก (DJSI World) ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เป็นปีแรก และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (DJSI Emerging Markets) ต่อเนื่องเป็นปีที่ห้า อีกทั้งเป็นหนึ่งในสมาชิกของ SAM – The Sustainability Yearbook (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2) นอกจากนี้ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก FTSE4Good Index Series (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2) และ MSCI (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3)